Predstavitev ribiške družine

Ribiška družina Novo mesto je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki so se združile zaradi varstva, intenzivne in ekstenzivne gojitve rib, ribolova in upravljanja ribiških okolišev, zaradi varovanja voda ter vodnih in obvodnih ekosistemov in zaradi športno rekreativne dejavnosti.

Ribiška družina Novo mesto je najštevilčnejša izmed 64 ribiških družin v Sloveniji in šteje 630 članov. Zaradi neposrednega in smotrnejšega izvajanja dejavnosti, predvsem gojitve in varstva rib, varovanja vode in narave ob njej ter sklicevanja zborov članov, je družina razdeljena na pododbore:

 • Žužemberk,
 • Straža – Dolenjske Toplice,
 • Novo mesto – desni breg,
 • Novo mesto – levi breg,
 • Kronovo,
 • Temenica in
 • Ljubljana.

Člani se vanj vključujejo po kraju svojega stalnega prebivališča.

Upravljanje in vodenje ribiške družine

Upravljanje in vodenje ribiške družine poteka po demokratičnih načelih in je najvišji organ zbor članov oz. skupščina, izvršilni organ pa je upravni odbor, v katerem ima vsak pododbor svojega predstavnika. Član Ribiške družine Novo mesto lahko postane vsakdo, ki se ljubiteljsko ukvarja z ribolovom, z varovanjem voda in okolja. Članstvo v družini je prostovoljno. Kdor želi postati član ribiške družine, mora predložiti pristopno izjavo, ki jo dobi na sedežu družine. Vsak član po opravljenem pripravništvu, ki traja najmanj šest mesecev, opraviti ribiški izpit.

Zbori članov

Na zborih člani razpravljajo o vseh vprašanjih, o katerih se odloča na skupščini in o njih sprejemajo svoja stališča. Zbor članov pododbora izvoli v skupščino družine po enega člana na vsakih štirideset članov, ne glede na to določilo pa sta v skupščini najmanj dva člana vsakega pododbora. Člani pododbora izvolijo svoje vodstvo, ki ga sestavljajo najmanj predsednik, gospodar in član.

Organi družine

Organi družine, organizirane po določilih Zakona o društvu in je pravna oseba civilnega prava, so:

 • zbor članov,
 • skupščina,
 • upravni odbor,
 • nadzorni odbor,
 • disciplinsko sodišče in
 • disciplinski tožilec.