Ribolov

Lov salmonidov

Lov salmonidov je dovoljen le z eno umetno muho in z enim trnkom enojčkom brezzalustnikom. Uporaba obtežilnika (svinca) za lov salmonidov pri muharjenju ni dovoljena. Pri lovu salmonidov v Težki vodi  je dovoljeno tudi vijačenje z umetno muho in trnkom enojčkom.

V Krki 2 je prepovedan lov salmonidov od 01.10 do 31.03 in sicer od jezu HE Zagradec do jezu v Žužemberku. Od jezu v Žužemberku do Govejaka v Straži je prepovedano muharjenje od 1.12. do 30.4.

V revirju Krka 2 je na naslednjih odsekih dovoljeno le muharjenje: – v Žužemberku od jezu do 200 m dolvodno (ovinek na Loki), – na Dvoru od dotočnega kanala za ribogojnico do betonskega mostu, – v G Kotih od otoka do napajališča v D. Kotih, – v Soteski od jezu do 200 m dolvodno, – od izliva Radeščice do jezu v Rumanji vasi, – v Rumanji vasi od jezu 100 m dolvodno, – v Vavti vasi od jezu do napajališča na Govejaku (Straža).

V Krki 2 je od kaskade pri ribiškem domu v Žužemberku gorvodno do prve kaskade nad amfiteatrom  je dovoljen le uplen šarenke. Lov z vodno kroglico je prepovedan v vseh salmonidnih in mešanih revirjih.

Radeščica

V Radeščici in Obrhu je ribolov dovoljen s posebno dovolilnico, ki velja samo za ribolov v teh potokih.

V Radeščici od izvira do jezu Nardin in v Obrhu je dovoljen lov:

 • šarenke od 01.03. do 30.11.
 • potočne postrvi od 01.03. do 30.09.

Od jezu Nardin pa do izliva je ribolov dovoljen od 01.05. do 30.11.

Dovoljen dnevni ulov:

dva salmonida, od teh le ena avtohtona vrsta – potočna postrv 40 cm, – lipan 38 cm.

Lov sulca

Lov sulca je dovoljen v reki Krki od jezu v Žužemberku do Mršeče vasi, v potokih Radeščica in Sušica, v času od 01.10. do 31.01. Lovi se lahko najmanj v paru dveh polnoletnih ribičev, od katerih mora biti vsaj eden član Ribiške družine Novo mesto. Ribič, ki je član druge ribiške družine, lahko lovi sulca na ribolovno dovolilnico za člane RZS, pod pogojem, da ima opravljen ribiški izpit. Nečlan pridobi spremstvo pri družini pod pogoji, ki jih določi upravni odbor. Nečlan mora zaključiti z ribolovom, ko ulovi merskega sulca ali ščuko. Ulov mora prijaviti prodajalcu dovolilnice, ki izmeri in stehta plen. Spremljevalec je lahko član Ribiške družine Novo mesto, ki je plačal članarino, ima opravljen ribiški izpit ter je seznanjen s pravili lova sulca. Za kršitve ribolovnega režima za lov sulca je odgovoren tudi spremljevalec.

Lov ciprinidov

V Krki 2 in Krki 3 je pri lovu s ciprinidno dovolilnico prepovedan lov z vabami za vijačenje od 1. februarja do 30. aprila. V Krki 2, med Žužemberkom in napajališčem v D. Kotih, je vijačenje prepovedano skozi vse leto, razen pri lovu sulca. Lov z vabami za vijačenje je prepovedan nizvodno 100 m pod jezovi v Krki 3, razen pri lovu sulca

Dovoljen dnevni ulov:

V mešanih revirjih: (Krka 2, Sušica, Temenica 1, Temenica 2):

 • 3 ciprinidi (klen, sivka, linj, ploščič, klenič, androga, jez) od teh največ 2 platnici ali
 • 2 podusti ali
 • 2 mreni ali
 • 2 gojena krapa ali
 • 1 ščuka ali
 • 1 som ali
 • 1 smuč ali
 • 1 bolen ali
 • 1 menek ali
 • 5 zelenik ali
 • 5 rdečeperk ali
 • 5 rdečeok ali
 • 5 ostrižev ali
 • 5 navadnih koresljev ali
 • 5 pisancev ali
 • 5 poher.

Dovoljen ulov namesto ene belice: (platnica, podust, klen, sivka, mrena, gojeni krap, linj, ploščič, bolen, klenič, androga, jez) je 5 zelenik.

Varstvene dobe in najmanjše dovoljene mere Avtohtone vrste

Vrsta Min. mera Varstvena doba
Sulec (Hucho hucho) 100 cm 1. 2. do 30. 9.
Potočna postrv (Salmo trutta m. fario) 30 cm 1. 10. do 31. 3.
Lipan (Thymallus thymallus) 33 cm 1. 12. do 15. 5.
Ščuka (Esox lucius) 50 cm 1. 2. do 30. 4.
Som (Silurus glanis) 70 cm 1. 5. do 30. 6.
Smuč (Stizostedion lucioperca) 50 cm 1. 3. do 31. 5.
Bolen (Aspius aspius) 40 cm 1. 5. do 30. 6.
Podust (Chondrostoma nanus) 35 cm 1. 2. do 31. 5.
Platnica (Rutilus pigus virgo) 35 cm 1. 2. do 31. 5
Linj (Tinca tinca) 30 cm 1. 5. do 30. 6.
Klen (Leuciscus c. cephalus) 30 cm 1. 5. do 30. 6.
Klenič (Leuciscus l. lueciscus) 20 cm 1. 5. do 30. 6.
Mrena (Barbus barbus) 35 cm 1. 5. do 30. 6.
Ogrica (Vimba v. carinata) 30 cm 1. 5. do 30. 6.
Ploščič (Abramis brama danubii) 30 cm 1. 5. do 30. 6.
Androga (Blicca bjoerkna) 26 cm 5. 4. do 30. 6.
Jez (Leuciscus idus) 30 cm 1. 5. do 30. 6.
Menek (Lota lota) 30 cm 1. 2. do 31. 3.
Rdečeperka (Scardinius e. erithrophthalmus) 1. 4. do 30. 6.
Rdečeoka (Rutilus rutilus) 1. 4. do 30. 6.
Ostriž (Perca fluviatilis) 1. 3. do 30. 6.
Navadni koreselj (Carassius carassius) 1. 5. do 30. 6.
 Pisanec (Phoxinus phoxinus) 1. 4. do 30. 6.
Zelenika (Alburnus alburnus) 1. 4. do 30. 6.
Pohra (Barbus meridionalis Peteny) 1. 5. do 30. 6.

Alohtone vrste

Vrsta Min. mera Varstvena doba
Šarenka (Onchorrhynchus mykiss) /
Krka 2, Težka voda S 1. 10. do 31. 3.
Krka 3, Temenica 1. 12. do 30. 4.
Krap – gojeni 1. 6. do 30. 6.
Krap – gojeni (Ribnik Blato)
Beli amur (Ctenopharyngodon idella)