Članarina

Po 2. členu Pravilnika o športnem ribolovu se ribolovno leto prične s 1. novembrom in konča z 31. oktobrom naslednjega leta. Po 3. členu Pravilnika so vsi člani dolžni plačati članarino za naslednje ribolovno leto do konca ribolovnega leta, to je do 31. oktobra. Pri tem opozarjamo na drugo alineo 15. člena Statuta RD Novo mesto, ki določa da članu, ki ne poravna članskih obveznosti ali ne obnovi članstva do določenega roka, preneha članstvo v ribiški družini s črtanjem.

člani članice mladi člani
do vključno
18 let
dijaki in študentje
(potrdilo o šolanju)
19 do 25 let
Častni člani
Članarina RZS 20,00 € 20,00 € 20,00 €
Glasilo Ribič 15,00 € 15,00 € 7,50 € 7,50 € 15,00 €
Članarina RD NM 85,00 € 55,00 € 5,00 € 42,50 €
Skupaj članarina 120,00 € 90,00 € 12,50 € 50,00 € 35,00 €
  • Vpisni stroški novih članov: 45,00 €
  • Članska izkaznica: 5,00 €
  • Druga ribiška družina: 21,50 € prispevek RZS.
  • Vsi člani, ki se želijo registrirati kot tekmovalci ribiških tekomvanj na ravni ribiških družin in še nimajo opravljenega ribiškega izpita, morajo do konca leta opraviti navedeno obveznost. Višina plačila za tovrstno registracijo znaša 5€ in jo je potrbno plačati na Ribiški družini. V novi tekmovalni sezoni registracija članov na vseh ravneh tekmovanj brez opravljenega ribiškega izpita in brez posredovanja osebne fotografije v bazi KLEN ne bo več možna.

Dovolilnice

Obdobje Člani Članice Mladi člani (do 18. leta)
Cyprinidi 15 dni 26,00 € 16,00 € 10,00 €
30 dni 52,00 € 32,00 € 20,00 €
45 dni 78,00 € 48,00 €
60 dni 104,00 € 64,00 €
80 dni 138,00 € 86,00 €
Salmonidi 10 dni 25,00 € 17,00 € 8,00 €
20 dni 50,00 € 34,00 € 16,00 €
30 dni 75,00 € 51,00 €
Vse dovolilnice

Člani – pripravniki

Člani – pripravniki (tisti, ki nimajo opravljenega izpita za ribiča), poravnajo članarino, ki znaša 120,00 €.

Dijaki in študentje

Člani, ki bodo po 31. 10. dopolnili 19 let in imajo status dijakov ali študentov, naj na ribiško družino dostavijo potrdilo o šolanju oz. študiju, ker bodo z uveljavitvijo tega statusa plačali le članarino za ribiško družino v višini 42,50 € in 7,50 € za glasilo Ribič (skupaj 50€), članarine za RZS pa jim ne bo potrebno plačati. Če prej ne zaključijo šolanja oz. študija, se jim ta status prizna do dopolnjenega 25. leta starosti.

Člani druge matične ribiške družine

Člani, katerih matična ribiška družina ni RD Novo mesto, plačajo članarino RD Novo mesto 85,00 € in članski prispevek za RZS, ki po sklepu skupščine RZS znaša 21,50 €, torej skupaj 106,50 €.

Delovne akcije

Po 5. členu Pravilnika je dolžan vsak član opraviti 8 ur dela. Delo ni obvezno za člane, stare nad 65 let in člane s 60 ali več % telesno okvaro. Vabljeni član, ki se dela ne udeleži, je dolžan istočasno s članarino plačati tudi nadomestilo za neopravljeno delo.

Nadomestilo za neopravljeno delovno akcijo znaša 80,00 €.

Navodila za plačilo

Članarino in letno ribolovno dovolilnico člani nakažete  na transakcijski račun  RD Novo mesto SI56 6100 0000 4459 922 pri Delavski hranilnici pod prejemnik v rubriko IBAN, v rubriko referenca obvezno vpišite svojo člansko številko, v rubriko ime in naslov pa Ribiška družina Novo mesto, Seidlova cesta 8, Novo mesto.

Zaradi lažje evidence priporočamo, da denar nakažete  s plačilnim nalogom, obrazec UPN in v rubriki “ namen plačila”  navedite natančno kaj plačujete (npr. članarina 2022, Ribič, C-30, nadomestilo za neopravljeno delo). V rubriki “plačnik”  navedite vaš točen naslov. Če plačujete za več oseb, obvezno nakažite denar preko več plačilnih nalogov za vsako osebo posebej.

Revija Ribič

Revijo Ribič morajo plačati vsi člani, članice in tudi mladi člani. Ne plačate jo samo tisti, ki živite v skupnem gospodinjstvu (oče, sin, hči, mož, žena). Le-ti nakažejo manjši znesek članarine, seveda le za znesek, kolikor stane letna naročnina revije Ribič, vendar pri plačilu v oklepaju obvezno navedite osebo, ki bo plačala revijo in jo zato vi ne plačujete. V slučaju, da sta v skupnem gospodinjstvu polnoletna in mladoletna oseba, mora Ribiča plačati polnoletna oseba. Takšne so zahteve Ribiške zveze Slovenije.