Obvestilo članom Ribiške družine Novo mesto

Po 2. členu Pravilnika o športnem ribolovu se ribolovno leto prične s 1. novembrom in konča z 31. oktobrom naslednjega leta. Po 3. členu Pravilnika so vsi člani dolžni plačati članarino za naslednje ribolovno leto do konca ribolovnega leta, to je do 31. oktobra 2019.

ČLANARINA za leto 2019 / 2020

člani članice mladi člani
do vključno
18 let
dijaki in študentje
(potrdilo o šolanju)
19 do 25 let
Članarina RZS 18,50 € 18,50 €
Glasilo Ribič 12,00 € 12,00 € 6,00 € 6,00 €
Članarina RD NM 76,50 € 51,50 € 5,00 € 40,00 €
skupaj članarina 107,00 € 82,00 € 11,00 € 46,00 €

RIBOLOVNE DOVOLILNICE za leto 2019 / 2020

 

člani članice mladi člani
do 18. leta
ciprinidi 15 dni 22,00 € 13,00 € 10,00 €
30 dni 45,00 € 26,00 € 20,00 €
45 dni 67,00 € 40,00 €
60 dni 90,00 € 53,00 €
80 dni 120,00 € 70,00 €
salmonidi 10 dni 18,00 € 11,00 € 8,00 €
20 dni 36,00 € 22,00 € 16,00 €
30 dni 54,00 € 33,00 €

Nadomestilo za neopravljeno delovno akcijo v ribolovnem letu 2018/ 2019 znaša 80,00 €.

VPISNI STROŠKI NOVIH ČLANOV: 45,00 €

Članska izkaznica: 5,00 €

Druga ribiška družina: 20,00 € prispevek RZS.

Vsi člani, ki se želijo registrirati kot tekmovalci ribiških tekomvanj na ravni ribiških družin in še nimajo opravljenega ribiškega izpita, morajo do konca leta opraviti navedeno obveznost. Višina plačila za tovrstno registracijo znaša 5€ in jo je potrbno plačati na Ribiški družini. V novi tekmovalni sezoni registracija članov na vseh ravneh tekmovanj brez opravljenega ribiškega izpita in brez posredovanja osebne fotografije v bazi KLEN ne bo več možna.

Član v ribolovnem letu lahko kupi največ 80 ciprinidnih ribolovnih dovolilnic in največ 30 salmonidnih ribolovnih dovolilnic. Najmanjši možen enkraten nakup je 15 ciprinidnih ali 10 salmonidnih ribolovnih dovolilnic.

Častni člani RD Novo mesto plačajo le članarino RZS, ki znaša 18,50 €.

Člani – pripravniki (tisti, ki nimajo opravljenega izpita za ribiča), poravnajo članarino, ki znaša 107,00 €.

Člani, ki bodo po 31. 10. 2019 dopolnili 19 let in imajo status dijakov in študentov naj na ribiško družino dostavijo potrdilo o šolanju oz. študiju, ker bodo z uveljavitvijo tega statusa plačali le članarino za ribiško družino v višini 46,00 € in 6,00 € za glasilo Ribič, članarine za RZS pa jim ne bo potrebno plačati. Če prej ne zaključijo šolanja oz. študija, se jim ta status prizna do dopolnjenega 25 leta starosti.

Navodila za plačilo

Članarino in letno ribolovno dovolilnico člani nakažete  na transakcijski račun  RD Novo mesto SI56 6100 0000 4459 922 pri Delavski hranilnici pod prejemnik v rubriko IBAN, v rubriko referenca obvezno vpišite svojo člansko številko, v rubriko ime in naslov pa Ribiška družina Novo mesto, Seidlova cesta 8, Novo mesto.

Zaradi lažje evidence priporočamo, da denar nakažete  s plačilnim nalogom, obrazec UPN in v rubriki “ namen plačila”  navedite natančno kaj plačujete (npr. članarina 2020, Ribič, C-30, nadomestilo za neopravljeno delo). V rubriki “plačnik”  navedite vaš točen naslov. Če plačujete za več oseb, obvezno nakažite denar preko več plačilnih nalogov za vsako osebo posebej.

Revija Ribič

Revijo Ribič morajo plačati vsi člani, članice in tudi mladi člani. Ne plačate jo samo tisti, ki živite v skupnem gospodinjstvu (oče, sin, hči, mož, žena). Le-ti nakažejo manjši znesek članarine, seveda le za znesek, kolikor stane letna naročnina revije Ribič, vendar pri plačilu v oklepaju obvezno navedite osebo, ki bo plačala revijo in jo zato vi ne plačujete. V slučaju, da sta v skupnem gospodinjstvu polnoletna in mladoletna oseba, mora Ribiča plačati polnoletna oseba. Takšne so zahteve Ribiške zveze Slovenije.

Člani, katerih matična ribiška družina ni RD Novo mesto, plačajo članarino RD Novo mesto 76,50 € in članski prispevek za RZS, ki po sklepu skupščine RZS znaša 20,00 €, torej skupaj 96,50 €.

Uradne ure

Uradne ure Ribiške ružine Novo mesto so ob sredah od 10. do 13. in od 14. do 16. ure. V mesecu novembru bodo uradne ure tudi v ponedeljek in petek med 10. in 13. uro.

Vrnitev stare in dvig novih dovolilnic

Letno ribolovno dovolilnico je treba obvezno vrniti do 15. novembra 2019 z izpolnjeno rekapitulacijo ulova. Kdor ne vrne letne ribolovne dovolilnice do navedenega roka, ne more dvigniti nove. Prosimo, da imate zaradi lažjega in hitrejšega dela ob dvigu letnih ribolovnih dovolilnic s seboj tudi kopijo plačilnega naloga.

Po 5. členu Pravilnika je dolžan vsak član opraviti 8 ur dela. Delo ni obvezno za člane, stare nad 65 let in člane s 60 ali več % telesno okvaro. Vabljeni član, ki se dela ne udeleži, je dolžan istočasno s članarino plačati tudi nadomestilo za neopravljeno delo.

Ponovno opozarjamo vse člane, da so članarino za naslednje ribolovno leto dolžni plačati do konca ribolovnega leta, to je do 31. oktobra 2019. Pri tem opozarjamo na drugo alineo 15. člena Statuta RD Novo mesto, ki določa da članu, ki ne poravna članskih obveznosti ali ne obnovi članstva do določenega roka, preneha članstvo v ribiški družini s črtanjem.

Djordje Vučkovič, Predsednik Ribiške družine