Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o športnem ribolovu

Skupščina Ribiške družine Novo mesto je na seji dne 30.04.2016 sprejela

P R A V I L N I K

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o športnem ribolovu

1. člen

Prvi odstavek 21.  člena  Pravilnika o športnem ribolovu (z dne 28.03.2013, 27.03.2014 in 26.03.2015) se spremeni tako, da se glasi:

»Za privabljanje rib in vabo pri ribolovu je prepovedana uporaba živih živali razen deževnikov in kostnih črvov. Skupna količina vab za privabljanje rib ne sme presegati 5 kg na ribolovni dan, od tega je lahko največ 1 kg vab živalskega izvora.«

Drugi odstavek se črta.

2. člen

V 25. členu Pravilnika o športnem ribolovu  se za podnaslovom »ribnik Blato« doda nov prvi odstavek, ki se glasi:

»Na ribniku Blato je skozi vse leto prepovedan ribolov z lesenega podesta ter levo in desno od podesta do opozorilnih tabel.«

V sedanjem prvem odstavku 25. člena, ki postane drugi odstavek, se za besedama »en smuč« dodajo besede »ali ena ščuka«.

3. člen

V 53. členu Pravilnika o športnem ribolovu se doda nova 7. točka, ki se glasi:

„ Kdo na ribniku Blato lovi z lesenega podesta ter levo in desno od podesta do opozorilnih tabel. „

4. člen

Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme skupščina Ribiške družine Novo mesto.

Djordje Vučković

Predsednik Ribiške družine