Predstavitev

Predstavitev ribiške družine

Ribiška družina Novo mesto je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki so se združile zaradi varstva, intenzivne in ekstenzivne gojitve rib, ribolova in upravljanja ribiških okolišev, zaradi varovanja voda ter vodnih in obvodnih ekosistemov in zaradi športno rekreativne dejavnosti.

Ribiška družina Novo mesto je najštevilčnejša izmed 64 ribiških družin v Sloveniji in šteje 630 članov. Zaradi neposrednega in smotrnejšega izvajanja dejavnosti, predvsem gojitve in varstva rib, varovanja vode in narave ob njej ter sklicevanja zborov članov, je družina razdeljena na pododbore:

 • Žužemberk,
 • Straža – Dolenjske Toplice,
 • Novo mesto – desni breg,
 • Novo mesto – levi breg,
 • Kronovo,
 • Temenica in
 • Ljubljana.

Člani se vanj vključujejo po kraju svojega stalnega prebivališča.

Upravljanje in vodenje ribiške družine

Upravljanje in vodenje ribiške družine poteka po demokratičnih načelih in je najvišji organ zbor članov oz. skupščina, izvršilni organ pa je upravni odbor, v katerem ima vsak pododbor svojega predstavnika. Član Ribiške družine Novo mesto lahko postane vsakdo, ki se ljubiteljsko ukvarja z ribolovom, z varovanjem voda in okolja. Članstvo v družini je prostovoljno. Kdor želi postati član ribiške družine, mora predložiti pristopno izjavo, ki jo dobi na sedežu družine. Vsak član po opravljenem pripravništvu, ki traja najmanj šest mesecev, opraviti ribiški izpit.

Zbori članov

Na zborih člani razpravljajo o vseh vprašanjih, o katerih se odloča na skupščini in o njih sprejemajo svoja stališča. Zbor članov pododbora izvoli v skupščino družine po enega člana na vsakih štirideset članov, ne glede na to določilo pa sta v skupščini najmanj dva člana vsakega pododbora. Člani pododbora izvolijo svoje vodstvo, ki ga sestavljajo najmanj predsednik, gospodar in član.

Organi družine

Organi družine, organizirane po določilih Zakona o društvu in je pravna oseba civilnega prava, so:

 • zbor članov,
 • skupščina,
 • upravni odbor,
 • nadzorni odbor,
 • disciplinsko sodišče in
 • disciplinski tožilec.

Upravni odbor (v nadaljevanju: UO) je izvršilni organ družine, ki opravlja organizacijska, strokovna, tehnična in administrativna dela ter vodi delo družine med skupščinama. Šteje najmanj 11 članov, sestavljajo pa ga predsednik družine, ki je tudi predsednik UO, podpredsedniki, tajnik in gospodar družine ter najmanj 7 članov (zaradi upoštevanja ključa, da mora biti v UO zastopan vsak pododbor). Za posamezna delovna področja je UO ustanovil gospodarsko komisijo, komisijo za izobraževanje in izpite, komisijo za delo z mladimi, komisijo za promocijo, komisijo za naravovarstvo in ekologijo, komisijo za odlikovanja in tekmovalno komisijo ter imenoval njihove predsednike.

Ribiško upravljanje

Ribiška družina Novo mesto izvaja ribiško upravljanje v Žužemberškem in Novomeškem ribiškem okolišu na podlagi koncesijskih pogodb, ki jih je sklenila z Republiko Slovenijo, z veljavnostjo do 31.12. 2038. Upravljanje z vodami poteka v skladu z veljavnim Ribiško gojitvenim načrtom. Ribiška družina Novo mesto upravlja z 350 ha vodnih površin in sicer z reko Krko od Zagradca do Mršeče vasi v dolžini 59 km z vsemi pritoki na tej vodni poti in Temenico od Velikega Gabra do izliva ter z ribnikoma Blato pri Trebnjem in Vodrancem pri Otočcu. Med temi vodotoki so večinoma ribolovne vode, 15 % je varstvenih voda, v katerih se ohranjajo in ščitijo nekatere ogrožene in trajno zaščitene avtohtone vrste rib in rakov, ter 15 % gojitvenih potokov, v katerih se izvaja sonaravna vzreja mladic potočne postrvi, ki se nato vlagajo v ribolovne vode.

Ohranjanje in varovanje naravnega okolja

Aktivnosti s področja ohranjanja in varovanja naravnega okolja so usmerjene predvsem na preprečevanje in ugotavljanje onesnaženj in škodljivih posegov v vodni in obvodni ekosistem ter za izboljšanje ekološkega stanja vodotokov. V primerih onesnaženj družina izvaja ukrepe za sanacijo stanja in o tem obvešča pristojne organe. Prav tako organizira čistilne akcije na vseh vodotokih, s katerimi upravlja, ter pri tem sodeluje z drugimi društvi, krajevnimi skupnostmi in lokalnimi skupnostmi.

Ribogojnica Temenica

Poleg vzreje rib v gojitvenih potokih, izvaja ribiška družina to dejavnost tudi v ribogojnici Temenica v Luknji pri Prečni. V njej vzreja potočno postrv, šarenko in sulca, ki se nato vlagajo v ribolovne vode. V ribogojnici vzreja tudi konzumno šarenko za prodajo na trgu. Ribiška družina Novo mesto je ena izmed redkih ribiških družin, ki samostojno vzreja avtohtoni ribji vrsti platnico in podust. V ribolovne vode vlaga devet vrst domorodnih oz. avtohtonih vrst rib in sicer so to potočna postrv, lipan, sulec, platnica, podust, linj, ščuka, som in smuč.

Zgodovina Ribiške družine Novo mesto

Ustanovitev leta 1946

V letu 1946 je nekaj novomeških ribiških zagnancev (sami so se poimenovali ribiški interesenti) začelo postavljati temelje organiziranega ribištva na Dolenjskem. Na pobudo Borisa Sartorija, takratnega predsednika Okrožnega sodišča, so se 3. maja 1946 zbrali na novomeškem Bregu, da bi ustanovili ribiško zadrugo, ki naj bi obsegala vse vodovje celotnega novomeškega okrožja, na sedežu vsakega okraja pa naj bi imela svojo samostojno gospodarsko podružnico. Že na tem sestanku je predstavnik Ribarske zadruge Ljubljana, ki naj bi kasneje prevzela vlogo Zveze ribiških zadrug, opozoril, da je Ministrstvo za kmetijstvo že samo razdelilo vode. 19. maja 1946 je bil sklican ustanovni občni zbor Ribarske zadruge Novo mesto.

Predsednik prvega upravnega odbora je postal Boris Sartori, podpredsednik Brane Suhy, tajnik Roman Kobe in blagajnik Milan Breščak. Na seznamu ustanoviteljev in naknadno vpisanih zadružnikov je bilo poleg njih še triintirideset članov. Takoj je pričela z načrtnim gospodarjenjem in še istega leta organizirala čuvajsko službo, ki so jo opravljali Franc Dular iz Soteske, Jože Potočar iz Ragovega in Porenta iz Novega mesta.

Ribiško društvo Novo mesto

Ko se je 1953 preimenovala v Ribiško društvo Novo mesto, je bilo v njej 169 članov, 1965. leta je bilo v družini že 391, 1969. leta pa že več kot 500 članov. Izmed vseh ribiških družin v Sloveniji je še danes najštevilčnejša.

Kontakt

Ribiška družina Novo mesto

Seidlova cesta 8
8000 Novo mesto

Tel: 07 337 38 88
GSM: 040 196 040
Email: internet.rdnm@gmail.com

Uradne ure

Sreda 10-13h in 14-16h

Matični podatki

Davčna številka: 71699023
ID zavezanca za DDV: SI71699023
Matična številka: 5145554
IBAN: SI56 6100 0000 4459 922 (nov TRR), Delavska hranilnica d.d., Ljubljana, PE Novo mesto
Pravni status: Društvo
Predsednik: Djordje Vučković

Uredništvo spletnih strani

Zoran Leko

Email: zoran.leko@siol.net

 

Pravilniki in statut

 

Pravilnik o športnem ribolovuPravilnik o športnem ribolovu (PDF)

Zadnje novice

RD Novo mesto

Seidlova cesta 8
8000 Novo mesto
Tel: 07 337 38 88
GSM: 040 196 040
Email: internet.rdnm@gmail.com
Obiščite nas na Facebooku

Ribogojnica Luknja

Delovni čas:
Pon - Pet: 7.00-14.00
Sobota: 8.00-12.00
Nedelje in prazniki: 8.00-10.00
Kontakti:
Igor Grum: 041 644 862
Boštjan Primc 041 649 215
Cenik:
do 5kg: 6,30 €/kg
nad 5kg 6,00 €/kg
9,5 % DDV je vštet v ceno. Vse cene so v EUR.

RDNM – Youtube